Erkend schadeherstel

DISCLAIMER

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

Algemeen

De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Autoschadehuis B.V. (hierna: “Autoschadehuis”) besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel Autoschadehuis zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. Autoschadehuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Autoschadehuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Autoschadehuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen controleren de inhoud van deze websites niet en verstrekken dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Het feit dat zich op deze website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Autoschadehuis en aan haar gelieerde werkmaatschappijen (de inhoud van) deze websites en/of de via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten goedkeuren, onderschrijven of aanbevelen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Autoschadehuis, dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoschadehuis deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Privacybeleid

Algemeen

Voor een overzicht van onze producten en diensten verwijzen wij u naar onze internetpagina. In deze privacyverklaring omschrijven wij hoe Autoschadehuis als voor de verwerking verantwoordelijke omgaat met de persoonsgegevens (dat wil zeggen informatie die herleidbaar is tot een persoon) die met ons worden gedeeld en waar wij in onze dienstverlening gebruik van maken. Door het gebruik van onze internetpagina en door ons op andere wijze persoonsgegevens te verstrekken, accepteert u dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en overeenkomstig deze privacyverklaring gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van de volgende betrokkenen:

 1. klanten (diegenen met wie wij een overeenkomst gaan sluiten of hebben gesloten);
 2. de bezoekers en gebruikers van onze internetpagina.

Wij hebben uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Daarom kunt u ervan uitgaan dat wij hiermee uiterst zorgvuldig omgaan. Autoschadehuis houdt zich daarbij aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent in ieder geval dat wij:

 • persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden als omschreven in deze privacyverklaring;
 • enkel die persoonsgegevens gebruiken die voor deze doeleinden noodzakelijk zijn;
 • de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor deze doeleinden (tenzij er een wettelijke verplichting of mogelijkheid is om deze langer te bewaren);
 • iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht hebben opgelegd;
 • alleen medewerkers die voor hun werkzaamheden echt toegang tot de persoonsgegevens moeten hebben deze mogen inzien en gebruiken;
 • alle redelijke maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens juist zijn en;
 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.

Delen persoonsgegevens met derden

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van samenwerkingspartners, waaronder verzekeringsmaatschappijen en -tussenpersonen, schade-experts en autoverhuurders. Voor de ondersteuning van de algemene bedrijfsvoering van Autoschadehuis schakelen wij externe leveranciers in, zoals financieel en juridisch adviseurs, boekhoudkantoren, IT-dienstverleners en leveranciers van software en apps. Voor zover wij met deze samenwerkingspartners en externe leveranciers persoonsgegevens delen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze veilig zijn en blijven.

 1. Klanten

Wij gebruiken voor de volgende doeleinden de persoonsgegevens van onze klant en zijn contactpersonen:

 1. overeenkomsten met u aan te gaan en daaraan uitvoering te geven;
 2. om de gewenste producten en diensten te leveren;
 3. contact met u te onderhouden en uw vragen en verzoeken te beantwoorden;
 4. voor bedrijfsdoeleinden van Autoschadehuis (bijvoorbeeld het beoordelen van onze bestaande en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en de bescherming van onze belangen)

In verband met deze doeleinden verwerken wij in ieder geval uw naam, adres en andere contactgegevens die wij van u hebben gekregen. De correspondentie tussen ons en de daarin opgenomen persoonsgegevens (kunnen) worden opgeslagen om u in het vervolg goed van dienst te kunnen zijn. De communicatie met de klant vindt vooral plaats via post, e-mail, telefonisch, (contactformulieren op) onze internetpagina en onze online omgeving.

 1. Bezoekers en gebruikers van onze internetpagina

Autoschadehuis verzamelt persoonsgegevens over bezoekers en gebruikers van onze internetpagina. Daarvoor maken wij gebruik van cookies op uw computer, smartphone of tablet en andere hulpmiddelen, waaronder Google Analytics. Wij doen dit om voor bedrijfsdoeleinden te achterhalen hoe onze internetpagina wordt gebruikt en om de inhoud van onze internetpagina op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Voor meer informatie over cookies en het gebruik van de buttons naar social media, waaronder Facebook, Twitter en LinkedIn, verwijzen wij naar onze cookieverklaring. Uw contactgegevens die u invult bij gebruik van het contactformulier op onze internetpagina slaan wij op. Deze gebruiken wij om per e-mail of telefonisch contact met u te onderhouden, en uw vragen en verzoeken te beantwoorden.

Gronden voor gebruik persoonsgegevens

Autoschadehuis gebruikt persoonsgegevens op basis van één van de volgende gronden:

 • u hebt toestemming gegeven (u kunt uw toestemming altijd weer intrekken);
 • het gebruik is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld een opdracht voor schadeherstel);
 • het gebruik is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Autoschadehuis (bijvoorbeeld een identificatieplicht) en/of;
 • het gebruik is nodig voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld in verband met een fraudeonderzoek).

Uw rechten

Ten opzichte van Autoschadehuis hebt u – als diegene wiens persoonsgegevens worden verwerkt – rechten waarvan u gebruik kunt maken, namelijk:

 • het recht op inzage (inzicht in welke persoonsgegevens wij van u hebben);
 • het recht op rectificatie (wijziging van uw persoonsgegevens);
 • het recht om vergeten te worden (wissing van uw persoonsgegevens);
 • het recht op beperking van de verwerking (minder persoonsgegevens te laten verwerken);
 • het recht op dataportabiliteit (overdracht van uw persoonsgegevens);
 • het recht van bezwaar (het recht om u te verzetten tegen verwerking van uw persoonsgegevens).

Indien u een beroep wilt doen op (een of meerdere van) deze rechten, neemt u dan contact op met Autoschadehuis. In beginsel krijgt u van ons binnen 4 weken een reactie.

Tot slot

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neemt u dan contact op met Autoschadehuis. Hebt u klachten, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Autoschadehuis behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Daarom raden wij u aan om regelmatig hier terug te keren om van eventuele wijzigingen kennis te nemen.

Wijzigingen

Autoschadehuis behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld. Autoschadehuis B.V. Kamer van Koophandel Den Haag 28038939 BTW nr. NL 8105 2884 8B08